Algemene Voorwaarden ImpactYou

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van studie, beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ImpactYou;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ImpactYou in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat ImpactYou ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ImpactYou georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ImpactYou gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Producten: bedoeld wordt hier producten.

Diensten: bedoeld wordt hier digitale producten.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van ImpactYou. 

Identiteit van ImpactYou

Vidyme BV, ImpactYou(handelsnaam)

Van Asch van Wijckskade 8, 3512 VN, Utrecht

E-mailadres: info@impactyou.nl

KvK: 62032186

Btw: NL854606944B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ImpactYou en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ImpactYou en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via de website aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. ImpactYou is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ImpactYou gebruik maakt van voorbeeld afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ImpactYou niet. Voor de digitale diensten geldt dat de afbeeldingen slechts als voorbeeld dienen op basis waarvan de consument zelf zijn diensten (lees profiel en video) kan samenstellen.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij digitale producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ImpactYou het product en/of dienst en prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan ImpactYou zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder een registratie van de consument en elektronische betaling van het product en/of diensten.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ImpactYou passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Daar de consument elektronisch dient te betalen, zal ImpactYou daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen en gebruik maken van betrouwbare betaalplatformen zoals iDeal.
 3. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten:

1.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ImpactYou bekend gemaakte vertegenwoordiger.

1.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ImpactYou retourneren, conform de door ImpactYou verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

1.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ImpactYou. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Download het formulier hier

1.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ImpactYou heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 1. Bij levering van diensten:

2.1. De digitale diensten van ImpactYou zijn niet herroepbaar. ImpactYou maakt gebruik van een zogenaamd gratis aan te maken account voor 30 dagen (met alle beschikbare functionaliteiten), waardoor de consument in voldoende mate kan beoordelen of hij de diensten wenst af te nemen. Hiervoor hebben de pakketten een aparte naam gekregen(Premium voor onderwijs en bedrijfsleven), zodat de consument duidelijk in beeld heeft waar hij voor betaald. Na de 30 dagen blijft de consument toegang houden tot zijn account aan de hand van zijn basisfuncties. Er blijft dus sprake van een onbetaalde gratis basisdienst.

Kosten in geval van herroeping (bij producten)

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ImpactYou dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ImpactYou producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ImpactYou geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ImpactYou dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ImpactYou niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. ImpactYou staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ImpactYou er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ImpactYou verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ImpactYou kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan ImpactYou schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
 4. ImpactYou biedt op haar producten – primair boeken – geen garantie. De door haar geleverde Route LOB en ExpeditieMe methodes bestaan naast het boek uit een op basis van een persoonlijke les overdracht gerichte leermodule voor onderwijsinstellingen, waar eveneens geen product garantie voor geldt.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. ImpactYou zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van opdrachten van producten (primair boeken) en bij de levering van digitale diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ImpactYou kenbaar heeft gemaakt dan wel het email account wat van kracht is voor het leveren van diensten.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal ImpactYou geaccepteerde opdrachten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld laat ImpactYou, voor zover de opdrachten de levering van boeken betreft, deze opdrachten en leveringen uitvoeren door (de distributeurs) Studers, MBOWebshop, Iddink en van Dijk. De leveringsvoorwaarden en overige condities waaronder Studers en van Dijk de geaccepteerde opdrachten uitvoeren zijn terug te vinden op de websites van Studers en Van Dijk: https://www.vandijk.nl/webshop/,  https://www.studers.nl/, https://mbowebshop.nl/PDF/Algemene%20Voorwaarden.pdf, en https://www.iddink.nl/pdf/algemenevoorwaarden.pdf
 5. Leveringen van diensten vinden na betaling direct plaats; leveringen van producten kunnen mogelijk (bij niet beschikbaarheid) een levertermijn hebben.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal ImpactYou het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk (en voor zover niet besteld bij een van de in lid 4 genoemde distributeurs), doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ImpactYou tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ImpactYou bekent gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10 – Betaling

Alle producten en/of diensten van ImpactYou moeten vooraf per digitale betaling worden voldaan. ImpactYou maakt hierbij gebruik van het betaalplatformen iDeal(via Mollie).

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ImpactYou, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd (alleen voor producten; zie artikel 5.2.1).
 2. Bij ImpactYou ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ImpactYou binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ImpactYou. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschilonline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van ImpactYou niet op, tenzij ImpactYou schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ImpactYou, zal ImpactYou naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ImpactYou en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.