Disclaimer

Dit is de disclaimer van Vidyme B.V.(Kamer van Koophandel: 62 03 21 86; handelsnaam ImpactYou). ImpactYou verleent je hierbij toegang tot het ImpactYou Talentenpaspoort met interactief portfolio, cv, kwaliteiten dashboard en videostudio (www.impactyou.nl en www.talentenpaspoort.nl) en het Loopbaanmagazijn (www.loopbaanmagazijn.com) en nodigt je uit om onze diensten verder te bekijken en af te nemen. 

Auteursrechten ImpactYou

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de onderdelen van materialen van het ImpactYou Talentenpaspoort en het loopbaanmagazijn liggen bij ImpactYou. Dat geldt uiteraard niet voor jouw Talentenpaspoort profiel informatie en video(s) die door jou (als student of persoon) zelf zijn opgenomen of eventueel materiaal dat je als rechthebbende (docent) in ons loopbaanmagazijn hebt ge-upload. Daarvoor geldt maximale privacy, waarbij jij zelf bepaald wie jouw informatie krijgt en wie niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je jouw profiel informatie en of video direct verstuurd aan iemand die dit graag wil bekijken of dat je jouw persoonlijke video (boodschap) toepast op jouw eigen profiel pagina. In alle gevallen liggen deze rechten bij jou en heb je dus de volledige beschikking over je eigen portret. ImpactYou behoudt zich wel het recht voor op elk moment de inhoud van het Talentenpaspoort aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover mededeling te hoeven doen. Voor het loopbaanmagzijn geldt tevens dat sommige rechten (van video’s, podcasts, afbeeldingen en of artikelen) bij derden liggen (waaronder dus ook eventueel ge-upload materiaal). Deze rechten worden in alle gevallen specifiek vermeld en benadrukt. Het is verboden deze materialen van derden zonder toestemming van ImpactYou te gebruiken en of aan te wenden voor andere doeleinden dan bedoeld in het loopbaanmagazijn.   

Kwaliteit van het Talentenpaspoort

ImpactYou spant zich in om de kwaliteit van haar Talentenpaspoort maximaal te waarborgen. Echter, iedere (desktop of laptop) personal computer, tablet pc is weer anders, kan met diverse browsers werken, beschikt vaak over een ingebouwde camera (kan echter ook een externe camera zijn), heeft een ingebouwde of externe microfoon en werkt op verschillende operating systemen (meestal van Microsoft of Apple). 

Derhalve heeft ImpactYou in ieder geval een PC Check ingebouwd om je te helpen bij het controleren van de belangrijkste onderdelen van jouw computer of tablet. Door het niet toepassen van de PC Check bestaat de kans dat bepaalde onderdelen niet goed werken (zoals bijvoorbeeld je camera of de audio- instellingen), waardoor het resultaat van jouw Talentenpaspoort en de door jouw opgenomen video mogelijk niet optimaal is. Immers, een opname zonder of met beperkt geluid maakt je video minder aantrekkelijk. Ook een slechte internetverbinding of beperkt zon en of lamp licht kunnen de kwaliteit van een video sterk beïnvloeden, waardoor je eveneens een minder aantrekkelijke opname maakt. De PC Check biedt dus niet een 100% garantie, maar helpt je wel een eind op weg. Het is dus altijd van belang minimaal een keer de PC Check uit te voeren om er zeker te zijn dat de basis configuratie van je computer en de internetverbinding goed werkt. Het uiteindelijke resultaat van de door jou opgenomen video is dus afhankelijk van veel factoren en daar helpen wij je graag bij. Zie ook de diverse tutorial die op het Talentenpaspoort als video of pdf zijn opgenomen.

Loopbaanmagazijn inhoud en kwaliteit

Het Loopbaanmagazijn is een zogenaamde freeware “marktplaats” met login functie waar leermaterialen voor het vak LOB – Loopbaanoriëntatie- en begeleiding – zijn te vinden. Naast alle lesmaterialen voor ons Route LOB en ExpeditieMe programma heeft ImpactYou getracht een veelheid van onderwerpen en materialen toe te voegen, waardoor de LOB-lesmaterialen veelzijdiger en uitdagend blijven. Hiervoor gebruiken wij enerzijds eigen materiaal, maar anderzijds externe bronnen zoals die op onder andere het internet zijn te vinden. ImpactYou zet zich maximaal in om al deze verschillende materialen goed te laten werken (video’s, audio opnames, PowerPointpresentaties etc), maar kan niet garant staan voor de werking hiervan. Zie ook eerdere opmerkingen over het gebruik van pc’s, laptops en tablets in combinatie met de verschillende browsers.

Auteursrechten en derden

Voor zover ImpactYou materialen van derden toepast en of vermeld op haar loopbaanmagazijn wordt dit auteursrechtelijke erkend en vermeld. Echter, ImpactYou kan niet instaan voor de kwaliteit van de inhoud van de diverse materialen, noch kan zij instaan voor de mogelijke veranderingen van materialen die invloed kunnen hebben op de (toekomstige) kwaliteit. Wel past ImpactYou een uiterst streng en zorgvuldig online selectiebeleid toe voor alle materialen die in ons loopbaanmagazijn worden opgenomen. Dit geldt zowel voor zogenaamde vrije artikelen, als ook bijdragen van derden (docenten) die aan deze materialen auteursrecht mogen ontlenen. 

Aansprakelijkheid

ImpactYou is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van jouw Talentenpaspoort en de daarin opgenomen dashboard mogelijkheden, zoals een zelf opgenomen video. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de profiel informatie, video(s) die met externe partijen worden gedeeld of informatie die op ons Loopbaanmagazijn wordt gedeeld. Ook heeft dit betrekking op de profiel informatie en video(s) die worden verstuurd via de zogenaamde video delen & mailen link als de video(s) die op de Talentenpaspoort profiel hoofd (eerste) pagina van de gebruiker worden gezet.  ImpactYou is ook niet verantwoordelijk voor video(s) die – ondanks dat de PC Check heeft aangegeven dat er video(s) kunnen worden opgenomen – uiteindelijk een minder goede opname vertonen c.q. niet het gewenste resultaat opleveren. ImpactYou heeft geen of kan geen invloed uitoefenen op de technische staat van de computer of tablet van gebruikers, nog heeft zij invloed op de snelheid van internetverbindingen of de kwaliteit daarvan. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid voortvloeien uit de technische staat en of externe invloeden die uiteindelijk het resultaat van het Talentenpaspoort profiel informatie en video opnames (mede) kunnen beïnvloeden. Dat geldt overigens ook voor zaken als storingen, onderbrekingen of fouten tijdens het opnemen van niet of minder gelukte video(s) op basis van deze storingen of onderbrekingen. Deze mogelijke problemen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.impactyou.nl , www.talentenpaspoort.nl en www.loopbaanmagzijn.com beschikbare materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ImpactYou. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

ImpactYou is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien ImpactYou gewaarschuwd werd voor zulke schade. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze websites.

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die via of van ImpactYou worden ontvangen: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en doorgezet, waarbij ImpactYou niet aansprakelijk is voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens ImpactYou de mail verstuurd heeft of derden die mogelijk op een email hebben gereageerd. 

Foto’s

Deze website bevat veel eigen foto’s maar maakt ook gebruik van foto’s van Unsplash.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.